1. Bendrosios nuostatos

UAB "Automation Supply", juridinis asmens kodas 304944466, registracijos adresas Trimitų g. 6-38, Vilnius (toliau - "Bendrovė"), privatumo ir slapukų politika (toliau - "Politika") numato pagrindus, kuriais kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos Bendrovė renka apie elektroninės parduotuvės vartotojus, Bendrovės el. parduotuvės lankytojus, pirkėjus, kitus Bendrovės teikiamomis paslaugomis besidominčius asmenis (toliau – „Subjektai“). Subjektai yra prašomi atidžiai perskaityti šią Politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Subjektų duomenimis, bei duomenų tvarkymo sąlygos.

Subjektų asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik šioje Politikoje numatytais tikslais.

Ši Politika taikoma visiems Subjektams, įskaitant ir Subjektus, kurie nėra prisiregistravę elektroninėje parduotuvėje.

Subjektų asmens duomenų valdytoju yra laikoma Bendrovė.

2. Bendrovės renkami Subjektų duomenys

Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti šiuos duomenis:

Duomenis, kuriuos Subjektai nurodo pildydami formas elektroninėje parduotuvėje, adresu www.jungshop.lt (toliau - „Svetainė“). Šie duomenys yra Subjekto vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės pristatymo adresas, užsakomos prekės pavadinimas, prekės apmokėjimo duomenys bei kita informacija, teikiama pildant registracijos formą, registruojantis elektroninėje parduotuvėje, teikiant užsakymą, siunčiant pranešimus sistemoje, kreipiantis dėl papildomų paslaugų suteikimo ar pranešant apie elektroninės parduotuvės sutrikimus;

Duomenis apie Subjektų naršymo elektroninėje parduotuvėje istoriją, įsigytų prekių bei paslaugų istoriją ir su tuo susijusius duomenis;
Subjektų IP adresus.

Už Bendrovei pateikiamų duomenų teisingumą ir tikrumą atsako Subjektai.

3. Slapukai ir jų naudojimo tikslai

Slapukas - (angl., „cookie“) tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė, Subjektui joje lankantis, siunčia į Subjekto tinklo naršyklę ir išsaugo naudojamame įrenginyje. Tokiu būdu Bendrovės svetainė gali tam tikrą laiką atsiminti Subjekto veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Subjektui nereikėtų jų iš naujo įvesti kiekvieną kartą apsilankant svetainėje. Taip pat slapukai yra naudojami vartotojų lankomumo bei atskirų svetainės puslapių naršymo statistikai, kuri padeda pagerinti svetainės struktūrą ir turinį. Subjektai visada išlieka anonimiški. Slapukus galima bet kada peržiūrėti ar atšaukti pakeičiant interneto naršyklės nustatyms.

Jungshop.lt naudojami keturių rūšių slapukai:

1. Būtinieji slapukai – tai esminiai slapukai, kurie leidžia naršyti svetainėje ir naudotis jos galimybėmis. Būtinieji slapukai nerenka informacijos rinkodaros tikslais ar siekiant įsiminti, kur vartotas lankėsi internete. Be šių slapukų prisijungimas ir registracija nėra leidžiami.

2. Veiklos slapukai – tai slapukai, kurie renka informaciją apie tai, kaip vartotojas naudojasi svetaine, pvz., kokius puslapius dažniausiai lanko ir ar yra gaunami klaidos pranešimai – visa tai siekiant pagerinti svetainės darbą. Šie slapukai taip pat nerenka vartotoją identifikuojančios informacijos. 

3. Funkciniai slapukai – tai slapukai, krie primena apie Subjekto pasirinkims, tokius kaip pageidaujama kalba ar regionas. Šie slapukai taip pat gali suteikti Subjektui paslaugas tokias kaip video peržiūra ar komentaro rašymas tinkaraštyje. Funkciniai slapukai negali atsekti kokiose kitose svetainėse lankėsi Subjektas o slapukų renkamą informaciją galima paversti anonimine.

3. Tiksliniai slapukai – šios rūšies slapukai parenkta Subjektui aktulias ar pomėgius atitinkančias reklamas ar pranešimus. 

4. Subjektų duomenų saugojimas

Duomenys, kuriuos Bendrovė renka iš Subjektų gali būti tvarkomi Bendrovės ar Bendrovės tiekėjų personalo.

Subjektų teikiami duomenys yra laikomi Bendrovės serveriuose arba dokumentų popierinėse kopijose. Tuo atveju, kai Subjektams yra suteikiami slaptažodžiai (arba kai Subjektai juos pasirenka patys), kurie įgalina Subjektus naudotis tam tikromis elektroninės parduotuvės funkcijomis, Subjektai yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą ir jų neatskleidimą tretiesiems asmenims.

Bendrovė užtikrina, kad Subjekto duomenys nebus perduoti jokioms trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalaus 7 punkte nurodytų tikslų įgyvendinimas. Bendrovė gali suteikti prieigą prie Subjekto duomenų šioms trečiosioms šalims: pristatymo paslaugų tiekėjai, mokėjimo paslaugų tiekėjai, IT paslaugas teikiančios įmonės.

Visais atvejais Bendrovė dės visas pastangas, kad užtikrintų Subjekto asmes duomenų saugumą taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovė gali atskleisti Subjekto duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai ar turime Subjekto atskirą sutikimą). Ši informacija atskleidžiama laikants taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir taisyklių.

Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl Subjektų pateiktų duomenų teisingumo, Bendrovė turi teisę sustabdyti šio Subjekto duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

5. Subjekto sutikimas dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais

Subjektai išreiškia savo sutikimą gauti Bendrovės naujienas bei reklaminę informaciją, kai jie uždeda atitinkamą varnelę dėl asmens duomenų rinkimo tiesioginės rinkodaros tikslu Subjekto registracijos Svetainėje metu arba pasirinkę užsiprenumeruoti Bendrovės naujienlaiškį murodydami el.pašto adresą.

Subjektas gali nesutikti dėl duomenų teikimo tiesioginės rinkodaros tikslu ar bet kada kreiptis į Bendrovę ir atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu. Norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, Subjektas turi nuimti varnelę nuo pažymėtų atitinkamų langelių registracijos formoje arba pasirinkti atitinkamą nuorodą siunčiamuose tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose. Subjektai taip pat gali susisiekti su Bendrove elektroninio pašto adresu info@jungshop.lt ir pranešti apie savo sutikimo atšaukimą.

Subjekto duomenis, naudotinus tiesioginės rinkodaros tikslais, Bendrovė saugo 10 metų nuo Subjekto sutikimo gavimo, nebent Subjektas anksčiau atšaukia savo sutikimą.

Kitos Subjekto teisės, susijusios su tvarkomais jo duomenimis, išdėstytos šios Politikos 9 punkte.

6. Subjektų duomenų saugojimo terminai

Subjekto asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai.

Subjekto duomenys, susiję su elektronine prekyba, saugomi 7 metus nuo Subjekto paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos.

Subjekto duomenys, susiję su prekių ar paslaugų užsakymu lankantis Bendrovės salonuose, el. paštu ar kitaip, saugomi 7 metus nuo Subjekto prekių ar paslaugų užsakymo įvykdymo dienos.

Subjekto duomenis, naudotinus tiesioginės rinkodaros tikslais, Bendrovė saugo Politikos 5.3 punkte numatytą laikotarpį.

Subjektų, kurie pateikia užklausas dėl Bendrovės prekių ar paslaugų pokalbių lange Svetainėje, Bendrovės „Facebook“ paskyroje, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, duomenys saugomi 2 metus po paskutinio Subjekto kreipimosi.

Kai popierinius ar elektroninius dokumentus įpareigoja saugoti teisės aktai (pvz. Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro įsakymais patvirtinti teisės aktai) tam tikrą laiką, tokie dokumentai saugomi ne ilgiau, negu reikalaujama.

7. Subjektų duomenų tvarkymo tikslai

Bendrovė tvarko Subjektų asmens duomenis šiais tikslais:

Paslaugų teikimo Subjektams (klientams) tikslu;

Pirkimo – pardavimo sutarčių su Subjektais (klientais) sudarymo ir vykdymo tikslu;

Skolų išieškojimo tikslu;

Tam, kad užtikrintų, jog elektroninės parduotuvės turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Subjektams būdu;

Paslaugų plėtros, statistinių duomenų analizės bei tikslinio rinkodaros orientavimo tikslais;

Tam, kad Subjektams būtų suteikta informacija apie prekes ar paslaugas, kurių Subjektai pageidauja;

Subjektų užklausų dėl informacijos teikimo atsakymo bei administravimo tikslais;

Reklaminės informacijos teikimui, kai Subjektai yra davę sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;

Tam, kad Subjektai būtų informuoti apie Bendrovės teikiamų paslaugų pakeitimus.

8. Subjektų teisės

Subjektai turi šias teises:

Būti informuoti apie jų duomenų tvarkymą;

Pateikus užklausą Bendrovei, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 metus. Informacija Subjektams pateikiama jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Subjektų kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia Subjektui 1 kartą per kalendorinius metus;

Pateikus užklausą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Subjektų duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Subjektas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Bendrovė nedelsiant praneša Subjektui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

Pateikus užklausą, Subjektas turi teisę gauti susijusius su juo asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, kad tokie duomenys galėtų būti persiųsti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);

Nesutikti dėl duomenų teikimo tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip numatyta Politikos 5 punkte;

Pateikus prašymą, Subjektas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, kai asmuo nesutinka ar atšaukia sutikimą duomenų tvarkymui (teisė būti pamirštam), išskyrus atvejus kai Bendrovė negali ištrinti Subjekto duomenų dėl jų reikalingumo sutarties vykdymui ar dėl teisės aktų privalomo vykdymo;

Subjektas turi teisę gauti informaciją apie jo duomenų saugumo pažeidimus. Bendrovė įsipareigoja išsiųsti pranešimą Subjektui jo el. paštu (jeigu toks Bendrovei yra žinomas) per 72 valandas nuo sužinojimo, jog Subjekto duomenims iškilo pavojus (pvz. buvo įsilaužta į Bendrovės serverį ar pan.);

Subjektas, nesutikdamas su Bendrovės veiksmais ar neveikimu, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Visos užklausos ir prašymai, susiję su Subjektų duomenimis, turi būti siunčiami Bendrovės elektroniniu paštu info@jungshop.lt. Visais atvejais Bendrovės atstovas, priimantis prašymą, turi teisę pareikalauti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų tvarka patvirtintą jo kopiją.

Bendrovė į Subjektų prašymus ir užklausas atsako ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo.

Politikos įsigaliojimas ir pakeitimai

Politika įsigalioja nuo 2021-11-01.

Bet kokie šios Politikos pakeitimai bus pateikiami šioje Svetainėje ir tam tikrais atvejais apie Politikos pakeitimus Subjektai bus informuojami elektroniniu paštu.

Kontaktinė informacija

Subjektų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Politika, gali būti pateikiami elektroninio pašto adresu info@jungshop.lt.